KTFs logga
Katrineholms Riksteaterförening

Föreningens stadgar

§ 1
Riksteaterföreningen Katrineholms Teaterförening (föreningen) är medlem i Riksteatern genom både ändamåls- och demokratiparagraf. Föreningen är även medlem i Riksteatern regionalt. Föreningen är en självständig juridisk person.

§ 2
Föreningens organ är:
1. Årsmöte
2. Styrelse
3. Valberedning
4. Revisorer

§ 3
Föreningen ska verka enligt Riksteaterns ändamålsparagraf:
* Riksteatern är en folkrörelse som arrangerar och främjar scenkonst och som äger en teater; en turnerande nationalscen för alla.
* Riksteatern ska ge alla möjlighet att uppleva varierad och kvalitativ scenkonst, oavsett var man bor i landet, oavsett kön, ålder, utbildning, social eller etnisk tillhörighet. Riksteatern är också öppen för nya konstnärliga uttrycksformer, nya verksamheter och nya samarbetspartners. Riksteatern ska vara en förebild för folkrörelser och svensk scenkonst.

§ 4
Föreningen ska följa Riksteaterns demokratiparagraf:
* Riksteaterföreningarnas engagemang för helheten och den gemensamma identiteten utövas via Riksteaterns kongress och de beslut som fattas där.
* Kongressens beslut är bindande för hela Riksteatern – de är giltiga för samtliga inom den ideella folkrörelsen och för den professionella teatern. Mellan kongresserna är den nationella styrelsen organisationens högsta beslutande organ.
* Förening har rätt att sända ombud med full rösträtt till Riksteaterns kongress på sätt som anges i Riksteaterns nationella stadgar.
* Förening bör ha begreppet ”riksteaterförening” i sitt namn, alternativt ”en del av Riksteatern”, samt rekommenderas använda den gemensamma grafiska profilen.
* Riksteatern utgår från medlemmarna i den lokala föreningen. Därför är förening skyldig att vara öppen för enskilda medlemmar, organisationer, andra föreningar, institutioner med flera. Föreningen ska präglas av ett demokratiskt arbetssätt som ger möjlighet till inflytande för varje medlem. Medlemmarnas inflytande över föreningen kommer ytterst till uttryck via årsmötet, föreningens högsta beslutande organ, där varje medlem har en röst. Avgiften för de enskilda medlemmarna fastställs av Riksteaterns kongress.

§ 5
Rätt till medlemskap äger enskilda personer, publikförening/teaterklubb, förening, sammanslutning, institution, skola, företag med flera samt kommunen.

§ 6
Enskilda medlemmar erlägger en medlemsavgift, vars storlek fastställs av Riksteaterns kongress. Övriga medlemmar erlägger en medlemsavgift, vars storlek fastställs av ordinarie årsmöte.

§ 7
Medlem, som uppträder så att den skadar gemensamma intressen kan uteslutas av styrelsen. Den som uteslutits äger rätt att hänskjuta frågan till årsmötet.

§ 8
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

§ 9
Årsmötet består av de enskilda medlemmarna, ett röstberättigat ombud för varje medlemsorganisation, institution, skola, företag osv, kommunen samt styrelsens ledamöter. Styrelsens ledamöter har samma befogenheter som de röstberättigade medlemmarna och ombuden, utom i fråga om ansvarsfrihet där de endast har yttrande- och förslagsrätt.

§ 10
Ordinarie årsmöte hålls på tid och plats som fastställs av styrelsen, dock senast före mars månads utgång. Extra årsmöte ska inkallas om styrelsen finner det påkallat eller om minst 1/5 av medlemmarna begär det. Kallelse till sådant årsmöte ska utgå senast två veckor efter det att styrelsen beslutat därom eller erhållit begäran därom. Extra årsmöte ska hållas senast en månad efter det att styrelsen erhållit begäran därom.

§ 11
Kallelse till årsmöte ska av styrelsen utsändas till medlemmarna senast en månad före årsmötet. Kallelse till extra årsmöte ska utsändas senast två veckor före årsmötet.

§ 12
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden avhandlas:
a) årsmötets behöriga utlysande
b) fastställande av röstlängd
c) val av mötesfunktionärer
d) styrelsens verksamhetsberättelse
e) revisionsberättelse
f) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
g) fastställande av medlemsavgift i enlighet med § 6
h) verksamhetsplan
i) val av ordförande (vartannat år)
j) val av kassör (vartannat år)
k) val av övriga styrelseledamöter och ev ersättare
l) val av två revisorer med två ersättare
m) val av valberedning
n) ev förslag från styrelsen och medlemmarna

§ 13
Varje medlem har en röst. Vid lika röstetal gäller den mening som företräds av tjänstgörande årsmötesordföranden, om denna är röstberättigad. I annat fall avgör lotten. Omröstning sker öppet. Vid val är omröstningen sluten om så begärs. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

§ 14
Dagordning och övriga handlingar till årsmötet ska hållas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

§ 15
Motion till årsmötet kan väckas av medlem. Motion ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

§ 16
Styrelsen leder föreningens verksamhet. Styrelsen utser firmatecknare.

§ 17
Årsmötet väljer bland föreningens medlemmar ordförande, kassör och minst tre styrelseledamöter samt ersättare. Mandatperioden är två år för ordföranden och övriga styrelseledamöter. Ledamöterna väljs växelvis med halva antalet varje år, varvid ordföranden och kassören väljs vid olika tillfällen. Styrelsen utser inom sig sekreterare. Kommunen har rätt att utse en ledamot med ersättare.

§ 18
För styrelse- och övriga val, som nästkommande årsmöte har att förrätta, ska ordinarie årsmöte utse en valberedning bestående av minst tre ledamöter. En av valberedningens ledamöter ska av årsmötet utses till ordförande.

§ 19
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning utser årsmötet två revisorer med två ersättare för dessa för tiden intill nästkommande årsmöte. Kommun, som lämnar anslag till riksteaterföreningens verksamhet, får om den så önskar, utse en revisor med ersättare för denna. Föreningens räkenskaper avslutas per den 31 december och ska, tillsammans med styrelsens protokoll överlämnas till revisorerna senast den 1 mars.

§ 20
För ändring av dessa stadgar fordras beslut av årsmötet. Beslut om ändring av stadgarna är giltigt om det biträtts av minst 2/3 av de röstande. Ändring av § 3 och § 4 kan endast göras av Riksteaterns kongress.

§ 21
För upplösning av föreningen fordras beslut av två årsmöten, varav det ena ska vara ordinarie årsmöte. Föreningens eventuella tillgångar ska förvaltas av Riksteatern regionalt till dess att ny riksteaterförening bildas i kommunen.
Design: Agneta Welander    •    Webbplatsen uppdaterad 2020-07-02

Verksamheten genomförs med ekonomiskt stöd av Katrineholms kommun.